Kur’an’daki tüm tevhid ayetleri (Yalnızca Allah, Allah yeter)

 1. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5
 2. “Ey İsrâiloğulları! Sizlere verdiğim nimetleri hatırlayınız. Siz benim emrimi yerine getiriniz ki, ben de sizin isteğinizi yerine getireyim. Sadece benden çekinin.” Kur’an 2:40
 3. “Beraberinizde olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ân’a iman ediniz. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Âyetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz ve yalnız benden sakınınız.” Kur’an 2:41
 4. “Biz Allah’ın manevi rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece O’na kulluk ederiz.” Kur’an 2:138
 5. “Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yöne çeviriniz ki haksızlık edenleri müstesna, insanların, aleyhinizde bir delili bulunmasın. Onlardan çekinmeyiniz, sadece benden çekininiz. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da belki doğru yolu bulursunuz.” Kur’an 2:150
 6. Allah’tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine yeterli kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. Onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.” Kur’an 2:255
 7. “Bir kısım insanlar, müminlere, “Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” dediler.” Kur’an 3:173
 8. “Onlar, “Biz sana itaat ediyoruz” derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.” Kur’an 4:81
 9. “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Vekil olarak Allah yeter.” Kur’an 4:132
 10. “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; hani bir topluluk size el uzatmaya teşebbüs etmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan sakınınız. Müminler sadece Allah’a güvensinler.” Kur’an 5:11
 11. “Korkanların içinden Allah’ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: “Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz sadece Allah’a güveniniz.” Kur’an 5:23
 12. “Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O’dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.” Kur’an 6:18
 13. “Rabblerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, Kur’ân ile uyar! Onlar için Rabblerinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.” Kur’an 6.51
 14. “İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk ediniz; güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.” Kur’an 6:102
 15. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. “ Kur’an 6:162
 16. “Şüphesiz, Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zaman devresi içinde yarattı, sonra kâinat üzerinde hükümrânlığını kurdu. O, geceyi, hemen arkasından kendisini kovalayan gündüze örter. Güneş, ay ve yıldızları da daima irâdesine boyun eğmiş durumda var etmiştir. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” Kur’an 7:54
 17. “Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!” Kur’an 8:40
 18. “Eğer sana hile yapmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.” Kur’an 8:62
 19. “Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter.” Kur’an 8:64
 20. “…Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminler iseniz, biliniz ki asıl çekinilmesi gereken Allah’tır.” Kur’an 9:13
 21. “Yahudiler Allah’ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.” Kur’an 9:31
 22. “De ki: “Allah’ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim sıkı dostumuzdur.” İnananlar sadece Allah’a güvensinler.” Kur’an 9:51
 23. “Eğer onlar, Allah ve Peygamberinin kendilerine verdiğine razı olup, “Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Rasûlü de. Biz, Allah’a düşkün kimseleriz ” deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.” Kur’an 9:59
 24. “Peki, binasını Allah’a saygı ve Allah rızası üzerine kuran mı daha güvendedir, yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zâlimler topluluğuna kılavuzluk etmez.” Kur’an 9:109
 25. “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; yaşatan ve öldüren O’dur. Sizin Allah’tan başka ne bir dost, ne de yardımcınız vardır.” Kur’an 9:116
 26. “Seferden geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmıştı. Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anladılar. Sonra onlara yöneldi ki tövbe etsinler. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul eden ve rahmeti sınırsız olandır.” Kur’an 9:118
 27. “Yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter; O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir.” Kur’an 9:129
 28. “O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 10:56
 29. “Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah’a aittir. Allah işitendir; bilendir.” Kur’an 10:65
 30. “Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki: “Sadece Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zâlimler topluluğu için deneme konusu kılma!” Kur’an 10:84-85
 31. “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer Allah sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O, lütfunu kullarından dilediğine ulaştırır. O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Kur’an 10:107
 32. “İşte bunlar, Allah’ı yeryüzünde âciz bırakamazlar. Onların Allah’tan başka yakın dostları da yoktur. Onlara azap kat kat olacaktır. Çünkü, onlar gerçekleri duymaya dayanamaz ve göremezlerdi.” Kur’an 11:20
 33. ““Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Çünkü yeryüzünde hiçbir varlık yoktur ki, Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz, Rabbim dosdoğru yoldadır.” Kur’an 11:56
 34. “Ya‘kûb, “Ben, gam ve kederimi yalnız Allah’a arz ediyorum. Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum” dedi.” Kur’an 12:86
 35. “Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez, sadece Allah’a secde ederler.” Kur’an 13:15
 36. “De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “O’nu bırakıp da kendilerine bile fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Körle, gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma onlara göre birbirine benzer mi göründü?” De ki: “Allah her şeyi yaratandır. O, birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir.” Kur’an 13:16
 37. “Biz böylece sana vahyettiğimizi onlara okuman için seni, kendilerinden önce birçok milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Oysa, onlar Rahmân’ı inkâr ederler. De ki: “O benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. O’na güvenirim ve dönüşüm de O’nadır.” Kur’an 13:30
 38. “İşte bu, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara bir bildiridir” Kur’an 14:32
 39. “Hiç bir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiriririz!” Kur’an 15:21
 40. “Allah buyurdu ki: “İki tanrı edinmeyiniz! O ancak bir Tanrıdır. O halde yalnız benden korkunuz!” Kur’an 16:51
 41. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nundur; kalıcı ve sürekli olan din de yalnız O’nundur. “O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” Kur’an 16:52
 42. “Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rabblerine güvenip dayananlar üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur.” Kur’an 16:99
 43. “Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah’a kulluk/ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine şükrediniz!” Kur’an 16:114
 44. “Mûsâ’ya kitâbı verdik ve onu İsrâiloğulları’na, “Benden başka bir vekil edinmeyin” diye rehber yaptık.” Kur’an 17:2
 45. “Çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O’na kulluk etmenizi, anne babaya iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine öf bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle!” Kur’an 17:23
 46. “(Ey şeytan!) Benim kullarıma gelince; senin onlara gücün yetmez. Vekil olarak Rabbin yeter.” Kur’an 17:65
 47. “İşte burada yardım ve dostluk, Hak olan Allah’a mahsustur. Ödülü en iyi olan O, en güzel sonucu veren yine O’dur.” Kur’an 18:44
 48. “Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O’na kulluk et; O’na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O’nun bir benzeri olduğuna şahit misin?” Kur’an 19:65
 49. “Sizin tanrınız yalnızca, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” Kur’an 20:98
 50. “Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Dönüş Allah’adır.” Kur’an 24:42
 51. “İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar var ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter.” Kur’an 25:31
 52. “Mûsâ, “ Eğer düşünüp anlarsanız O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir” dedi.” Kur’an 26:28
 53. “Şüphesiz Rabbin, mutlak galip ve merhamet sahibidir.” Kur’an 26:68
 54. “Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.” Kur’an 26:104
 55. “İbrâhim şöyle demişti: “Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum, ancak âlemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O’dur. Beni yediren de, içiren de O’dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O’dur. Âhiret gününde, yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O’dur. Rabbim! Bana ilim ve egemenlik ver ve beni iyiler arasına kat!” Kur’an 26:75-82
 56. “Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.” Kur’an 26:122
 57. “Şüphesiz senin Rabbin çok güçlüdür; çok merhametlidir. Kur’an 26:140
 58. “Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.” Kur’an 26:175
 59. “Rasûlüm; işini sağlam tutarak Allah’a güven! Çünkü sen, apaçık hakikat üzeresin.” Kur’an 27:79
 60. “Mûsâ, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi. “Ey Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım” dedi.” Kur’an 28:24
 61. “Allah O’dur, O’ndan başka tanrı yoktur. Başında ve sonunda övgü O’nadır; egemenlik de O’nundur. Yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 28:70
 62. “Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!” Kur’an 29:41
 63. “De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah’ı inkâr edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır.” Kur’an 29:52
 64. “Siz ne yeryüzünde ne de gökte (Allah’ı) âciz bırakamazsınız. Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız.” Kur’an 29:22
 65. “Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 29:17
 66. “Ey iman eden kullarım! Elbette benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk ediniz!” Kur’an 29:56
 67. “Onlar, sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.” Kur’an 29:59
 68. “Allah, ilkin varlıkları yaratır, sonra da bunu tekrarlar/tekrar diriltir; sonunda hep O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 30:11
 69. “Andolsun biz Lokman’a: Allah’a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.” Kur’an 31:12
 70. “Hz. Lokmân, öğüdüne devamla şöyle demişti: “Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu ortaya çıkarır. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir; her şeyden haberdardır.” Kur’an 31:16
 71. “İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah’a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah’a varır.” Kur’an 31:22
 72. “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şüphesiz yalnızca Allah, kendi kendine yeterlidir; bütün övgüler O’na aittir.” Kur’an 31:26
 73. “Şüphesiz, kıyametin bilgisi yalnız Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne olduğunu da bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan, Allah’tır.” Kur’an 31:34
 74. “Allah’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” Kur’an 33:3
 75. “Oysa şeytanın onlara karşı hiçbir gücü yoktu. Ahirete inananlarla, ondan şüphe içerisinde olanları ancak biz biliriz. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır.” Kur’an 34:21
 76. ”De ki: “Allah’a ortak kabul ettiklerinizi bana gösteriniz.” Hayır! Doğrusu galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah’tır.” Kuran 34:27
 77. Allah’ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur. O’nun önlediğini de ardından salıverecek yoktur. O çok güçlüdür; bilgedir.” Kur’an 35:2
 78. “Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; size gökten ve yerden rızık veren Allah’tan başka bir yaratan mı var? O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?” Kur’an 35:3
 79. “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.” Kur’an 35:10
 80. “Şüphesiz Allah, yörüngelerinden sapmamaları için gökleri ve yeri tutar. Eğer onlar sapacak olsalar O’ndan başka onları hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, son derece yumuşak davranır; affeder.” Kur’an 35:41
 81. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.” Kur’an 37:5
 82. Sizin ve atalarınızın Rabbi olan Allah‘ı bırakıyorsunuz öyle mi?” Kur’an 37:126
 83. “Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?” Kur’an 38:9
 84. “Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir.” Kur’an 39:4
 85. “Sizi bir cevherden yaratmış, sonra o cevherden eşini de var etmiştir. Size evcil hayvanlardan sekiz çift bahşetmiştir. Sizi de annelerinizin karınlarında aşama aşama üç karanlıkta yaratıyor. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz?” Kur’an 39:6
 86. Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur.” Kur’an 39:36
 87. “Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette; “Allah’tır” derler. De ki: “Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse; Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?” De ki: “Bana Allah yeter. Tevekkül edenler yalnız O’na güvenip dayanırlar.” Kur’an 39:37
 88. “Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye vekildir.” Kur’an 39:62
 89. “Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” Kur’an 40:2,3
 90. “Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” Kur’an 40:27
 91. “Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir.” Kur’an 40:44
 92. “İşte, sizin Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz!” Kur’an 40:62
 93. O, diridir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O’na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” Kur’an 40:65
 94. “Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah’ın âyetlerindendir. Güneşe ve aya (bile) secde etmeyiniz. Eğer yalnız O’na kulluk edecekseniz onları da yaratan Allah’a secde ediniz.” Kur’an 41:37
 95. “Dikkat ediniz, onlar Rabblerine kavuşacakları konusunda şüphe içerisindedirler. İyi biliniz ki, Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.” Kur’an 41:54
 96. “O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Size kendi türünüzden eşler, hayvanlara da kendi türlerinden eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir varlık yoktur. O her şeyi işitendir; her şeyi görendir.” Kur’an 42:11
 97. “Göklerin ve yerin anahtarları/yönetim sistemi O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. O her şeyi bilendir.” Kur’an 42:12
 98. “Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.” Kur’an 42:19
 99. Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O’dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.” Kur’an 43:84
 100. “Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların Rabbidir.” Kur’an 44:7
 101. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.” Kur’an 44:8
 102. Göklerde ve yerde tüm büyüklükler O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir.” Kur’an 45:37
 103. “Yoksa onu uydurdu mu?” diyorlar. De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. Allah, sizin Kur’ân hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Kur’an 46:8
 104. “Doğrusu Biz diriltiriz, Biz öldürürüz, dönüş Bize’dir.” Kur’an 50:43
 105. ”Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” Kur’an 51:57-58
 106. ”Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: Derler ki: “Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.” “Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.” “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.” Kur’an 52:25-28
 107. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Öldüren de dirilten de O’dur.” Kur’an 53:43-44
 108. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Zengin eden de yoksul kılan da O’dur. Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur.” Kur’an 53:47-49
 109. ”Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” Kur’an 26-27
 110. ”Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.” Kur’an 54:50
 111. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.” Kur’an 57:3
 112. ”O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.” Kur’an 59:22
 113. ”O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” Kur’an 59:23
 114. ”O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” Kur’an 59:24
 115. ”Allah; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Kur’an 64:13
 116. Mescidler şüphesiz Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).” Kur’an 72:18
 117. ”O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın.” Kur’an 73:9
 118. ”Böyle iken onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar? Kaçan yaban eşekleri gibi, Âdeta arslandan ürkmüş. Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Doğrusu, bu bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur.” Kur’an 74:49-56
 119. Şanlı yönetimin sahibidir. Dilediğini yapandır. ” Kur’an 85:14-15
 120. Yüce Rabbinin ismini eksikliklerden uzak tut.” Kur’an 87:1
 121. Yalnız Rabbine yönel.” Kur’an 94:8
 122. ”De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Kur’an 112:1-4

Notlar

 • ”Övgüler yalnız Allah’adır” konusu buraya eklenmemiştir.
 • ”Gaybı yalnız Allah bilir” konusu buraya eklenmemiştir.
 • ”Yardım yalnızca Allah’tan gelebilir” konusu buraya eklenmemiştir.
 • ”Din yalnız Allah’a has olmalıdır” konusu buraya eklenmemiştir.
 • ”Mülk Allah’ındır” konusu buraya eklenmemiştir.
 • ”Hüküm Allah’ındır” konusu buraya eklenmemiştir.