Kurtarılacaklar dünyada iken Allah’dan yardım bekleyenlerdir

Mümin kurtarılmayı Allah’tan bekleyendir

  1. “Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O’dur. Beni yediren, içiren O’dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O’dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O’dur.” Kur’an 26:78,82
  2. “Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler). Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur.” Kur’an 40:7,8
  3. “Hani, cinlerden Kur’ân’ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar Kur’ân’ı dinlemeye geldiklerinde, “Susup dinleyin!” dediler. Kur’ân’ın okunması tamamlanınca, uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Onlara şöyle dediler: “Ey kavmimiz! Şüphesiz biz Mûsâ’dan sonra indirilen ve kendilerinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. O, hakikate ve doğru yola götürmektedir.” Kim Allah’ın çağrısına uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah’a karşı koyamaz, onun O’ndan başka dostları da olmaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedirler. “Ey kavmimiz! Allah’ın çağrısına uyunuz ve O’na iman ediniz. O, günahlarınızı affedecek ve âhirette acıklı azaptan koruyacaktır.” Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, Allah’ın her şeye gücü yeter.” Kur’an 46:29-34
  4. ”Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: Derler ki: “Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.” “Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.” “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk.Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.” Kur’an 52:25-28
  5. “…Akıbet, eninde sonunda Allah’a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah’ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir. Bu, Allah’ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Kur’an 30:5,6
  6. “Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O’na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.” Kur’an 39:54